Loading Events
 • This event has passed.

All Events

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 online

25 เมษายน - 29 เมษายน | 3500฿

หลักการ แนวคิด  

จากวิสัยทัศน์ของสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ที่ต้องการพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวคือ การดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ต้องสอดรับกับกฎกติกาและหลักวิชาการ โดยจะต้องเริ่มจากแนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยี แต่ด้วยข้อจำกัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างในแง่ของการผลิตและการลงทุน ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแนวทางที่เหมาะสมแก่ทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการกำกับดูแลโรงงานของตนเองให้เป็นโรงงานสีเขียวที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน สถาบันฯ จึงได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการมลพิษ
จากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และกากของเสียอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง
ให้เป็นโรงงานสีเขียว และประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 • สถานการณ์และผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม
  ●การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
  ●เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ
 • ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  ●เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  ●การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  ●อื่นๆตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมายเหตุ :

1.เฉพาะหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 65 % จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม
เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เป็นหลักฐานในการสมัครสอบผู้ควบคุมกับศูนย์สอบ)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

–  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทุกสาขาวิชา

หลักฐานประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

– วุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเป็นผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

–  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ในทุกสาขาสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มีเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึง สถานการณ์และผลกระทบมลพิษกากอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย
ที่แหล่งกำเนิด แนวทางการจัดการของเสียตามกฎหมายโรงงาน การประเมินความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยในการทำงาน การบำบัดและการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เหมาะสม ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงานได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.