การให้การรับรอง (Certified service)

เปิดรับสมัคร โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย ‼ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน

เปิดรับสมัคร โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย ‼ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน

เปิดรับสมัคร โรงงานในนิคมอ […]

หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปี 2566

หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปี 2566

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “Industrial Steam System Optimization” สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ขอเชิญสมัครอบรม หลักสูตร “Industrial Steam System Optimization” สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา End of Waste Thailand โอกาสและการผลักดันสู่ความสำเร็จ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา End of Waste Thailand โอกาสและการผลักดันสู่ความสำเร็จ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตฟรินต์ขององค์กร วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตฟรินต์ขององค์กร วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตฟรินต์ขององค์กร วันที่ 23 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตฟรินต์ขององค์กร วันที่ 23 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรม 2 day training ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรม 2 day training ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานดรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานดรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.