การให้การรับรอง (Certified service)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมC.P.GROUP&TRUE(1010) ชั้น10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบ online

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมC.P.GROUP&TRUE(1010) ชั้น10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบ online

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย

เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ”

เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ”

เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง เข้าร่วมโครงการ “ขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC” ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2566 รับจำนวนจำกัด 10 แห่ง เท่านั้น!!

เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง เข้าร่วมโครงการ “ขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC” ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2566 รับจำนวนจำกัด 10 แห่ง เท่านั้น!!

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนิน “โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ หรือผ่านระบบออนไลน์

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนิน “โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ หรือผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.