การให้การรับรอง (Certified service)

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม วันที่ 29 มี.ค. – 31 มี.ค. 2566

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม วันที่ 29 มี.ค. – 31 มี.ค. 2566

ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG เพื่อยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง BCG เพื่อยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมGS1-2 ชั้น11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบ online

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมGS1-2 ชั้น11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบ online

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ในรูปแบบ online

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ในรูปแบบ online

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย

งานสัมมนา “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเฮอริเทจบอลรูม1 โรงแรมเฮอริเทจ จ.เชียงราย

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานดรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานดรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 66 เวล […]

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 35 (ต.ค.- ธ.ค. 64)

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 35 (ต.ค.- ธ.ค. 64)

เดือนตุลาคม – ธันวาค […]

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 34 (ก.ค.- ก.ย. 64)

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 34 (ก.ค.- ก.ย. 64)

เดือนกรกฏาคม – กันยา […]

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 33 (เม.ย.- มิ.ย. 64)

วารสารสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ฉบับที่ 33 (เม.ย.- มิ.ย. 64)

เดือนเมษายน – มิถุนา […]

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.