การให้การรับรอง (Certified service)

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ‼️ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ระยะเวลาเข้าให้คำปรึกษา : สิงหาคม 2567 – มกราคม 2568 “

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ ‼️ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ระยะเวลาเข้าให้คำปรึกษา : สิงหาคม 2567 – มกราคม 2568 “

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรอบรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน

ขอเชิญสมัครอบรมสัมมนา Industrial Steam System Optimization ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ขอเชิญสมัครอบรมสัมมนา Industrial Steam System Optimization ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ขอเชิญสมัครโครงการฝึกอบรมการพัฒนาน้ำบาดาลภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.  อบรมภาคบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญสมัครโครงการฝึกอบรมการพัฒนาน้ำบาดาลภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. อบรมภาคบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566 (รอบชี้แจ้งประเด็นเพิ่มเติม)

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่ 3-4/2566

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมรักษ์โลกของเรากับแอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)

ร่วมสนุกและร่วมรักษ์โลกของ […]

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

International Framework for Eco-industrial Park หลักสูตร การประยุกต์ใช้ RECP ในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการ “โครงการประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน”

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

ผลการประชุมขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS ครั้งที่2-4/2566 วันที่ 30 พ.ค. 66

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.