การให้การรับรอง (Certified service)

E-Learning ใหม่!  Business and GHG Emission Reduction-ธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก SET ร่วมกับ ก.ล.ต. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ อบก. ขอเชิญองค์กรธุรกิจและผู้สนใจ พบกับความรู้พื้นฐานเรื่องธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

E-Learning ใหม่! Business and GHG Emission Reduction-ธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก SET ร่วมกับ ก.ล.ต. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ อบก. ขอเชิญองค์กรธุรกิจและผู้สนใจ พบกับความรู้พื้นฐานเรื่องธุรกิจกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น 3 แนวทางการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น 3 แนวทางการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (Circular Economy)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประยุกต์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม (Circular Economy)

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม “แนวทางการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านน้ำ (Water Crisis) และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม และการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม “แนวทางการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านน้ำ (Water Crisis) และแนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม และการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม “การจัดการกากอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรม “การจัดการกากอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”

WEIS TALK


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.