Loading Events
  • This event has passed.

All Events

กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Online) รุ่นที่ 2

21 ตุลาคม - 22 ตุลาคม | 2500฿ – 3000฿

หลักการ แนวคิด  

จากวิสัยทัศน์ของสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ที่ต้องการพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวคือ การดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ต้องสอดรับกับกฎกติกาและหลักวิชาการ โดยจะต้องเริ่มจากแนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยี แต่ด้วยข้อจำกัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างในแง่ของการผลิตและการลงทุน ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแนวทางที่เหมาะสมแก่ทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการกำกับดูแลโรงงานของตนเองให้เป็นโรงงานสีเขียวที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน สถาบันฯ จึงได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการมลพิษ
จากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และกากของเสียอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง
ให้เป็นโรงงานสีเขียว และประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

  • บุคลากรสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
  • แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
  • มาตรการและกฎหมายมลพิษอากาศ
  • มาตรการและกฎหมายการบริหารจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  • กฎหมายมลพิษน้ำอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

ผู้อบรมได้ทราบถึง วิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยี
และการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติการบำบัดธาตุอาหารและการจัดการสลัดจ์ สถานการณ์มลพิษทางน้ำและผลกระทบ การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงาน
ของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Details

Start:
21 ตุลาคม
End:
22 ตุลาคม
Cost:
2500฿ – 3000฿
Event Categories:
,

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.