หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

2 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

5,000* – 5,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

บุคคลทั่วไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.บุคลากรสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
3.แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
4.มาตรการและกฎหมายมลพิษอากาศ
5.มาตรการและกฎหมายการบริหารจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
6.กฎหมายมลพิษน้ำอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน รุ่นที่ 17, 8 พฤษภาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ5,500
กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Online)24, 25 พฤศจิกายน 25633,000

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

2,500* – 3,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดให้เรียนวิชาเคมี ขั้นต่ำ 8 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่ประจำ 3 ปีขึ้นไป**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น
3.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานกับวัตถุอันตราย 3 ปีขึ้นไป (สมัครอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะ)

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
2.สถานที่เก็บรักษา
3.การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา
4.มาตรการป้องกัน
5.ข้อกำหนดพิเศษ
6.การเก็บรักษานอกอาคาร
7.ติวเข้มแนวทางออกข้อสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี
2.ผู้มีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
3.ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
4.บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเก็บรักษาวัตถุอันตราย, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, บริษัทที่ปรึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (Online)23 กรกฎาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ3,000
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย14 ตุลาคม 25633,000

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

2,500* – 3,000 บาท / ท่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานโดยเน้นด้านวิศวกรรมการจัดวางผังโรงงาน ลักษณะโครงสร้างอาคารและการจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บและนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและป้องกันไฟลาม(Domino)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย สามารถนำไปใช้ในการทวนสอบ(Audit)ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการปรับปรุงโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงได้
 3. เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุอัคคีภัยในโรงงาน

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 1. สถาณการณ์สถิติการเกิดอัคคีภัยโรงงานในประเทศไทย
 2. วิศวกรรมการป้องกันอัคคึภัย
 3. ลักษณะโครงสร้างอาคาร
 4. ระบบการจำแนกและการจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
 5. การดูแลและมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหลและการเกิดอัคคีภัย

กลุ่มเป้าหมาย

สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย และมีการเก็บและใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีวัตถุอันตรายในโรงงาน

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีวัตถุอันตรายในโรงงาน11 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ3,000

หลักสูตร

2 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

10,000* – 12,000 บาท / ท่าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดและเตรียมพร้อมรับตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและรับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษารายใหม่

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 1. ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 2. แนวทางการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
 3. ตัวอย่างและการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมข้อมูลตามข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
 4. การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรของโรงงงานอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษาอิสระ หรือบริษัท/หน่วยงานให้คำปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐนิเวศ โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (Online)13, 14 กรกฎาคม 25636,000