วัตถุประสงค์ WEIS Network

เพื่อมุ่งหวังให้มีการผนึกกำลังและประสานเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งและก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อีกทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญ ในการทำงานร่วมกับสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป