กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานภายในประเทศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รุ่นที่ 128 กุมภาพันธ์ 25633,000
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รุ่นที่ 213 พฤศจิกายน 25633,000