Loading Events
  • This event has passed.

All Events

ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 2

10 พฤษภาคม - 12 พฤษภาคม | 4000฿

หลักการ แนวคิด  

จากวิสัยทัศน์ของสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ที่ต้องการพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวคือ การดำเนินงานของผู้ประกอบการที่ต้องสอดรับกับกฎกติกาและหลักวิชาการ โดยจะต้องเริ่มจากแนวคิดการบริหารจัดการเทคโนโลยี แต่ด้วยข้อจำกัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างในแง่ของการผลิตและการลงทุน ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแนวทางที่เหมาะสมแก่ทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการกำกับดูแลโรงงานของตนเองให้เป็นโรงงานสีเขียวที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน สถาบันฯ จึงได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการมลพิษ
จากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และกากของเสียอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง
ให้เป็นโรงงานสีเขียวเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

  • สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
  • ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

–  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักฐานประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

– วุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามกรณี  ดังนี้

–  หนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน (สมัครอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม)

–  หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานกับวัตถุอันตราย 3 ปีขึ้นไป (สมัครอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะ)

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ

ผู้อบรมได้ทราบถึง สถานการณ์มลพิษทางอากาศและผลกระทบ กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศ เทคนิคและวิธีการควบคุมดูแลระบบบำบัดอากาศเสีย เทคโนโลยีการบำบัดอากาศเสีย
ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษภายในโรงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.