Loading Events
 • This event has passed.

All Events

ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Leadership Program)

6 สิงหาคม, 2021 - 22 ตุลาคม, 2021 | 34000฿ – 40000฿

หลักการ แนวคิด  

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Leadership) ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 • เพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว มีการบูรณาการร่วมกันด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
 • เพื่อสร้างนักบริหารระดับต้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทุกภาคส่วน

 

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

   • ความรู้เบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยา
   • ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
   • การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการน้ำ
   • แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
   • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
   • การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อลดความขัดแย้ง
   • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภาพรวม
   • กฎระเบียบ การควบคุมการทิ้งน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
   • การจัดการน้ำเสีย สำหรับนิคมอุตสาหกรรม / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสีย
   • เทคนิคการผลิต การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค/บริโภค
   • เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
   • เทคโนโลยีในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
   • เทคโนโลยีในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
   • กิจกรรม Workshop สร้างภาวะผู้นำสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (2 วัน 1 คืน)
   • การศึกษาดูงานเทคนิคการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม (1 วัน)
   • การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในหลักสูตร)

Details

Start:
6 สิงหาคม, 2021
End:
22 ตุลาคม, 2021
Cost:
34000฿ – 40000฿
Event Categories:
,

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.