Loading Events
 • This event has passed.

All Events

การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1

26 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม | 10000฿ – 12000฿

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ในการออกแบบและควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสียขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อเรียนรู้ หลักการ และแนวคิด ในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
 • เพื่อเรียนรู้ Key Success Factors จากกรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย

 

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 • แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
 • แนวคิดและหลักการในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสีย
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
 • การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรีไซเคิลน้ำเสีย
 • การควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสีย และกรณีศึกษา
 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย
 • ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรม ณ จังหวัดชลบุรี

Tickets

Tickets are not available as this event has passed.