การส่งเสริมและพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

  1. การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมถึงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

 2. ผลักดันต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2 พื้นที่ ได้แก่
1) การพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร (บางปูโมเดล) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์การแสดง การเจรจาธุรกิจ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังจากอุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตผลิตภัณฑ์หนังในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู รวมถึงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมฟอกหนังในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล โดยได้มีการหารือร่วมกันกับนายกเทศมนตรีตำบลบางปู และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร

2) ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาบตาพุดโมเดล ประกอบด้วย
2.1) การพัฒนาเมืองอัจริยะ (บ้านฉางโมเดล) ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบ้านฉางของจังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนขั้นตอนการจัดรูปที่ดิน ออกแบบและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “Smart City” และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ โดยการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดรูปที่ดินและการทำ MOU ของเจ้าของที่ดิน
2.2) การส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาบตาพุดโมเดล (OITA Model) เพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งมีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน “มาบตาพุดมีเรื่องเล่า”