Water and Environmental Management

โครงการ “อุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะ “ภัยแล้ง” ที่รุนแรงขึ้น น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่มีการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินสมดุลก่อให้เกิดปัญหาระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง การกักเก็บน้ำฝนที่เกินความต้องการโดยการผันน้ำลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินระดับตื้นเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหาย เพื่อให้เกิดความชุ่นชื้นในดินและสามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน

ทั้งนี้ จากความสำเร็จในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลร่วมกันระหว่างสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลภายในโรงงานของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างแท้จริงทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ดังนั้นเพื่อขยายผลให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแล้ง สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใต้ดินสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยได้จัดทำ โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ว่างภายในโรงงานสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำบาดาลให้สามารถเป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นภาคอุตสาหกรรม
  • เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการเติมน้ำในบริเวณเติมน้ำและข้างเคียง
  • เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยใช้พื้นที่ว่างภายในโรงงานสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น

กลุ่มเป้าหมาย

โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวน 100 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • มีแหล่งเก็บกักน้ำและสามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน เพิ่มความชุ่มชื้นของดิน บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงงานและข้างเคียง
  • เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, CSR) ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการลดปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมกับภาคส่วนอื่น
  • ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ หรือการติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อสูบน้ำในระดับลึกขึ้น

ผู้ดำเนินการโครงการ

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ/งบประมาณ

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อัลบั้มภาพ