แบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรม online (สนส.) สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งสำหรับกรอกแบบสอบถาม >> https://forms.gle/uLowYd2wpz2acsKT

ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออันดีของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและมีโอกาสให้บริการท่านในโอกาสต่อไป