หลักสูตร “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
🔊 ขอเชิญสัมมนา “เทคนิคการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การลดต้นทุน สร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 🔊
📍วิทยากรพิเศษ นำ โดย
ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและ
Highlight!!
➡️ 26 พ.ย. 65 “มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และการประยุกต์ใช้ให้เกิดความยั่งยืน”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมหิดลธิเบศร 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
✅เข้าร่วมฟรี! จำนวนจำกัด
จัดโดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
➡ ลงทะเบียน https://url.fti.or.th/l/MUpWKGptv

Leave a comment