หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

1,500 บาท / ท่าน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Online

1,200 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.หนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นระดับผู้จัดการ

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.การจัดการมลพิษโรงงานและความปลอดภัยในงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดการ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 Online30 กรกฎาคม 25641,200
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 online16 พฤศจิกายน 25641,200

หลักสูตร

5 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

6,500 บาท / ท่าน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Online

3,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**วุฒิการศึกษา : วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์และผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม

  • การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
  • เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ

2.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

  • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมายเหตุ

1.เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมระบบ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม
เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษนำใบประกาศนียบัตร เป็นหลักฐานในการสมัครสอบผู้ควบคุมกับศูนย์สอบ)

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 18, 9, 10, 11, 12 กุมภาพันธ์ 2564โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 2 Online2, 3, 4, 5, 6 สิงหาคม 25643,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 3 Online4, 5, 6, 7, 8 ตุลาคม 25643,500

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 115, 16, 17, 18, 19 มีนาคม 2564โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 2 Online30, 31 สิงหาคม 2564
1, 2, 3 กันยายน 2564
3,500

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 119, 20, 21, 22, 23 เมษายน 2564โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 Online19, 20, 21, 22, 23 กรกฎาคม 25643,500
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 online22, 23, 24, 25, 26 พฤศจิกายน 25643,500

หลักสูตร

3 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

4,000 บาท / ท่าน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร Online

2,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
4.เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
5.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 122, 23, 24 มีนาคม 2564โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 2 Online12, 13, 14 กรกฎาคม 25642,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 3 Online27, 28, 29 ตุลาคม 25642,500

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 13, 4, 5 มีนาคม 2564โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 210, 11, 12 พฤษภาคม 2564โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 3 Online5, 6, 7 กรกฎาคม 25642,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 4 online3, 4, 5 พฤศจิกายน 25642,500

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 131 มีนาคม 2564
1, 2 เมษายน 2564
โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 228, 29, 30 มิถุนายน 2564โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 Online16, 17, 18 สิงหาคม 25642,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 online29, 30, 1 ธันวาคม 25642,500