หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

1,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.หนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นระดับผู้จัดการ

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.การจัดการมลพิษโรงงานและความปลอดภัยในงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดการ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 130 เมษายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ1,500
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 219 พฤศจิกายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ1,500

หลักสูตร

5 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

6,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์และผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม

  • การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
  • เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ

2.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

  • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมายเหตุ

1.เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมระบบ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม
เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษนำใบประกาศนียบัตร เป็นหลักฐานในการสมัครสอบผู้ควบคุมกับศูนย์สอบ)

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 117, 18, 19, 20, 21 กุมภาพันธ์ 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 211, 12, 13, 14, 15 พฤษภาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 324, 25, 26, 27, 28 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 416, 17, 18, 19, 20 พฤศจิกายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 116, 17, 18, 19, 20 มีนาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 215, 16, 17, 18, 19 มิถุนายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 331 สิงหาคม 2563
1, 2, 3, 4 กันยายน 2563
โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 123, 24, 25, 26, 27 มีนาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 222, 23, 24, 25, 26 มิถุนายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 314, 15, 16, 17, 18 กันยายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 430 พฤศจิกายน 2563
1, 2, 3, 4 ธันวาคม 2563
โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

หลักสูตร

3 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

4,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
4.เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
5.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 111, 12, 13 มีนาคม 2563โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 222, 23, 24 เมษายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 19, 10, 11 มิถุนายน 2563โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 28, 9, 10 กรกฎาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 37, 8, 9 ตุลาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 411, 12, 13 พฤศจิกายน 2563โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 120, 21, 22 พฤษภาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 229, 30, 31 กรกฎาคม 2563โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 35, 6, 7 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 44, 5, 6 พฤศจิกายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 127, 28, 29 พฤษภาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 219, 20, 21 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 319, 20, 21 ตุลาคม 2563โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 416, 17, 18 ธันวาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000