หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

1,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ต้องมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.หนังสือรับรองแต่งตั้งเป็นระดับผู้จัดการ

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.การจัดการมลพิษโรงงานและความปลอดภัยในงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดการ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 130 เมษายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ1,500
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 (Online)11 มิถุนายน 25631,200
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 319 พฤศจิกายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ1,500

หลักสูตร

5 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

6,500 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำ วศ.บ. หรือ วท.บ. เท่านั้น**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์และผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อม

  • การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด
  • เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ

2.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ

  • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
  • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมายเหตุ

1.เฉพาะหลักสูตรผู้ควบคุมระบบ และผู้ปฏิบัติงานประจำระบบ จะมีการสอบประเมินผลการฝึกอบรมในวันสุดท้าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมครบ 80% ของเวลาเรียน และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากหน่วยฝึกอบรม
เพื่อไปขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษนำใบประกาศนียบัตร เป็นหลักฐานในการสมัครสอบผู้ควบคุมกับศูนย์สอบ)

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 117, 18, 19, 20, 21 กุมภาพันธ์ 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 2 (Online)20, 21, 22, 23, 24 กรกฎาคม 25633,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 2 (Online)20, 21, 22, 23, 24 กรกฎาคม 25633,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 328, 29, 30 กันยายน 2563
1, 2 ตุลาคม 2563
โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 116, 17, 18, 19, 20 มีนาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 2 (Online)15, 16, 17, 18, 19 มิถุนายน 25633,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 331 สิงหาคม 2563
1, 2, 3, 4 กันยายน 2563
โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 123, 24, 25, 26, 27 มีนาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (Online)22, 23, 24, 25, 26 มิถุนายน 25633,500
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 314, 15, 16, 17, 18 กันยายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ6,500

หลักสูตร

3 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

4,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

**ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ**

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
2.สำเนาวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้น

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม
2.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
3.ทฤษฎีการบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
4.เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ
5.อื่นๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านน้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 (Online)8, 9, 10 กรกฎาคม 25632,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 25, 6, 7 ตุลาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 3 (Online)11, 12, 13 พฤศจิกายน 2563ผ่านโปรแกรม zoom2,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 4 (Online)21, 22, 23 ธันวาคม 25632,500

ด้านอากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 (Online)20, 21, 22 พฤษภาคม 25632,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 25, 6, 7 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 3 (Online)21, 22, 23 กันยายน 25634,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 44, 5, 6 พฤศจิกายน 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000

ด้านกากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (Online)27, 28, 29 พฤษภาคม 25632,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 219, 20, 21 สิงหาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (Online)19, 20, 21 ตุลาคม 25632,500
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 416, 17, 18 ธันวาคม 2563โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ4,000