หลักสูตรบุคลากรด้านน้ำ

หลักสูตร

3 วัน (การบรรยาย / ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

11,000* – 13,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

บุคคลทั่วไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์
2.แนวทางและหลักการในการประเมิน LCA
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ภายใต้มาตรฐานสากล
4.หลักการและขั้นตอนในการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ในระดับต่างๆ
5.ความสำคัญและการจัดทำดัชนีความตึงเครียดน้ำ (Water Stress Index / Water Scarcity Index)
6.สถานการณ์น้ำและการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์กับอุตสาหกรรมไทย
7.ฝึกปฏิบัติการ การจัดทําบัญชีรายการและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
8.ฝึกปฏิบัติการ การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) รุ่นที่ 124, 25, 26 สิงหาคม 256313,000
การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) รุ่นที่ 2 (Online)2, 3, 4 ธันวาคม 25636,000

หลักสูตร

2 วัน (การบรรยาย/ศึกษาดูงาน)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

11,000* – 13,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม:

บุคคลทั่วไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

1.แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม
2.แนวคิดและหลักการในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสีย
3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย และ Key Success Factors จากกรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
5.การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรีไซเคิลน้ำเสีย
6.การควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสีย และกรณีศึกษา
7.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำเสีย
8.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรม ณ จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 127, 28 กุมภาพันธ์ 256313,000
การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (Online)5 มิถุนายน 25635,000
การรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 (Online)29 ตุลาคม 25635,000

หลักสูตร

13 วัน (การบรรยาย/ศึกษาดูงาน)

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

42,000* – 49,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม

บุคคลทั่วไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 1. ความรู้เบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยา
 2. ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
 3. การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการน้ำ
 4. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. 2558-2569)
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
 6. การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อลดความขัดแย้ง
 7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภาพรวม
 8. กฎระเบียบ การควบคุมการทิ้งน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 9. การจัดการน้ำเสีย สำหรับนิคมอุตสาหกรรม / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสีย
 10. เทคนิคการผลิต การบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค/บริโภค
 11. เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 12. เทคโนโลยีในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
 13. เทคโนโลยีในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
 14. กิจกรรม Workshop สร้างภาวะผู้นำสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (2 วัน 1 คืน)
 15. การศึกษาดูงานเทคนิคการจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม (1 วัน)
 16. การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในหลักสูตร)

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Leadership Program)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Leadership Program)7, 14, 21 สิงหาคม 2563
4, 11, 18, 25 กันยายน 2563
2, 9, 16, 30, 6 พฤศจิกายน 2563
49,000

หลักสูตร

1 วัน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

5,000* – 6,000 บาท / ท่าน

คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม

บุคคลทั่วไป

หัวข้อหลักเนื้อหาในหลักสูตร

 1. SIA กับการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจผ่าน Impact Business Model
 2. การประเมินการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย
 3. การพัฒนา 5 มิติ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสากล BCORP พร้อมกรณีศึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
 4. กรอบแนวคิด และหลักการวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการทำ Impact Map

หมายเหตุ

* ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ตรวจสอบสถานะสมาชิกผ่านทาง http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการรประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment (SIA) Introduction)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียน
การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment (SIA) Introduction)25 มิถุนายน 2563C asean Ratchada อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม)6,000