สรุปผลงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เดือนมิถุนายน 2561

ในเดือนมิถุนายน2561สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจัดพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม

เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ระหว่าง 9 หน่วยงาน อีกทั้งความร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียน-จีน ได้ส่งผู้แทนภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้สารเคมีที่ตกค้าง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม Green card Applicationเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด33คน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการต่อไป