สรุปผลงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เดือนกรกฎาคม 2561

ในเดือนกรกฎาคม2561สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนจัดประชุมกลุ่มย่อยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหารือ

แนวทางการดำเนินการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ รวม 7 ครั้ง ในหลักสูตร 1) ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 8 (Water Leadership Program 8)2) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 4) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 5) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 6) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 7) บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถอันตรายมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรวม235 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการต่อไป อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Green card Applicationส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงแรม และร้านค้า เข้าร่วมเป็นภาคีกับแอปพลิเคชันปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 1,200 ราย