สรุปผลการดำเนินงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ในเดือนสิงหาคม 2561 สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มีการจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมดังนี้

งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)  ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 แห่ง และมอบใบประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธาน ส.อ.ท.- งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ได้หารือแนวทางการส่งเสริม Circular Economy ภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. โดยมีแนวคิดที่จะเลือกพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จ. ปทุมธานี เป็นพื้นที่นำร่อง
การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ รวม 4 ครั้ง ในหลักสูตร 1) ผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 8 (Water Leadership Program 8) 2) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการ

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Green card Application ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงแรม และร้านค้า เข้าร่วมเป็นภาคีกับแอปพลิเคชัน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 1,600 ราย