สทนช. เปิดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคมนี้

สทนช. เปิดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคมนี้

โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1.ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และยังคงมีการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำนั้นอยู่ในเขตลุ่มน้ำ

2. มีเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ สทนช.ออกให้

สามารถยื่นเสนอชื่อมาผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1) ยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ตามที่ประกาศ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.ภาค) ทั้ง 4 ภาค ที่รับผิดชอบเขตลุ่มน้ำนั้น หรือสถานที่อื่นตามที่ สทนช.ภาค กำหนด

2) ยื่นใบเสนอชื่อทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ

3) ยื่นใบเสนอชื่อผ่านเว็บไซด์ https://twuo.onwr.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทาง https://twuo.onwr.go.th

Leave a comment