วอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) คือ

เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมในการคำนวณปริมาณการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมของกระบวนการผลิตหรือองค์กร โดยนิยมวัดในหน่วยของปริมาณน้ำที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ (ลิตร/ผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย) ในฐานะของผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรน้ำได้เช่นกัน โดยการเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีค่า Water Footprint น้อยกว่า เพราะเนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำในการผลิตและส่งผลให้เกิดน้ำเสียน้อยกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดโดยการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อหาแนวในทางในการปรับปรุงหรือส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักการของการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ยึดหลักตามมาตรฐานสากล ISO 14046:2014 Environmental – Water Footprint – Principles, Requirements and Guidelines ซึ่งใช้พื้นฐานการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment : LCA) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานโดยมีกรอบวีธีการประเมิน (methodological framework)

ภาคธุรกิจ

  • สามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมขององค์กรโดยหาสาเหตุของปริมาณการใช้น้ำที่มีนัยสำคัญหรือทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเห็นจุดหรือขึ้นตอนที่มีการใช้น้ำสูง (Hot Spot)
  • นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหาแนวทางในการลดปริมาณการใช้น้ำทั้งจากกระบวนการผลิตและจากช่วงการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ภาครัฐ

  • ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบสภาวะขาดแคลนน้ำ