เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)

หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่
ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573) โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นผลักดันให้การดำเนินงานของสมาชิกและภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs

การดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ได้แก่

  1. เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
  2. เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  3. เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
  4. เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ