ศูนย์กลางปฏิบัติการเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (War room)

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูลโทรมาตร ระดับน้ำในลำน้ำ น้ำฝน ปริมาณน้ำ สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (Water War Room) ทั่วประเทศ

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ซึ่งจัดโดยกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน และได้มีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (Water War Room) ณ สำนักงานชลประทาน 1-17 ทั่วประเทศ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำจากภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงรวบรวมประเด็นด้านน้ำจากสมาชิกฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจาก SWOC ให้สมาชิกฯทราบ

รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ (War room)