ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการผนวกแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ เป็นตัวชี้วัดทางด้านสังคมในมาตรฐานการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้พัฒนาหลักเกณฑ์และให้การรับรองร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่สมาชิกและผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “พี่ช่วยน้อง” ของกลุ่มธุรกิจพันธมิตร เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดการสร้าง Network โดยมุ่งเน้นการทำ CSR in process และการพัฒนาให้เกิดแนวทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยส่งเสริมรูปแบบหรือโมเดลทางธุรกิจในการพัฒนา Symbiosis Model

เพื่อมุ่งเป้าผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและความคาดหวังของชุมชนไปด้วยกัน และเกิดการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการเกื้อกูลกันระหว่างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ตามแนวคิด Circular Economy