เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562

ECO Innovation Forum 2019 : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562

ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 “Eco Innovation Forum 2019” ภายใต้แนวคิด “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามหลักแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภคให้เกิดประโยชน์สุงสุด (make-use-return) ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม พร้อมสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานจะมีปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม การสัมมนาในห้องย่อย การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

1 : งานสัมมนาครั้งนี้ มีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยการคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการจัดงานสัมมนา (Carbon Footprint Event) พร้อมทั้งทำการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด (Carbon neutral) จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตอบแบบสำรวจการเดินทางในขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ นอกจากนี้งานสัมมนาฯ ยังดำเนินการตามข้อกำหนด Green Meeting ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในงานจึงมีการปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส

2 : เอกสารประกอบการสัมมนา / บรรยาย จะไม่มีการผลิตเป็นรูปเล่ม แต่จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ของทุกห้อง ได้วันสัมมนาและหลังจบงาน

ผลการจัดสัมมนา :

รูปกิจกรรม :