งานที่ปรึกษาการบริหารจัดการน้ำและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

(Water and Environmental Management)

ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านวิชาการด้านการยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้น้ำอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม