คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO)