ความเป็นมา

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Water and Environment Institute for Sustainability : WEIS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยเกิดจากการรวมตัวของสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย