กฏหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ด้านน้ำ

 • กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษน้ำ
  https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws&tabid=1&secid=3&subid=0
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้น้ำแต่ละประเภท พ.ศ. 2567
  https://wr.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Law/19005.pdf
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สาม พ.ศ. 2567
  https://wr.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Law/19006.pdf
 • กฎกระทรวงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ การเรียกเก็บ ลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สาม พ.ศ. 2567
  https://wr.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Law/19007.pdf
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาล พ.ศ. 2567
  https://wr.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Law/19008.pdf
 • กฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. 2567
  https://wr.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Law/19009.pdf

ด้านอากาศ

ด้านกากอุตสาหกรรม

ด้านความปลอดภัย

ด้านอื่นๆ