ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

🏆♾ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม PASSION (802) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบ Zoom

สิ่งที่จะได้รับ
– เข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ และทราบแนวทางการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
– ทราบแนวทางการจัดทำรายงานประกอบการสมัครรางวัลฯ
– เรียนรู้ตัวอย่างกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ได้รับรางวัลฯ
– ทราบวิธีการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ด้วยระบบ CEPAS (Circular Economy Performance Assessment System)

ลงทะเบียน คลิก shorturl.at/mUWY9 (ภายในวันที่ 24 ก.พ. 66)

จัดโดย กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Leave a comment