ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี

🌵ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน “ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและการจัดการมลพิษน้ำของสถานประกอบการ ”
————-
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
โรงแรมแคนทารี่ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี
ปิดรับสมัคร 14 ก.ย. 66
————-
🔺ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ
1. เทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรมและการจัดการมลพิษน้ำกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพ
3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและการดำเนินกิจกรรมการลด GHG เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบาย MIND
โดย ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่สะอาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รวมไปถึงมีกิจกรรมพแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดการใช้และลดการเกิดมลพิษน้ำ
📲สมัคร
คลิ๊ก https://forms.gle/Vo4CNjiSQeQEXoiL7
————-
☎️สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวมานิตา ทองมา
02- 345 – 1155, 02- 345 – 1184
E-mail : manitat@fti.or.th

Leave a comment