ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ในรูปแบบ online

📣ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

📌สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยคณะทำงานTechnology Transfer ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การนำ Technology Transfer ด้าน Circular Economy และ Green Economy เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ในรูปแบบonline

📌หัวข้อในการบรรยาย
1.แนวทางการนำเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม
2.การวิเคราะห์และประเมินค่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณและทุนในการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับผู้ประกอบการ
4.ฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ

📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่https://forms.gle/CLLR5YdBAh9JsurX7

ขอแสดงความนับถือ
นายจิรพนธ์ เพชรสาร

Leave a comment