ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมGS1-2 ชั้น11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบ online

📌สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงาน ECO PLUS ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS” ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุม GS1-2 ชั้น11 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในรูปแบบonline ผ่านโปรแกรม Zoom

📌หัวข้อในการบรรยาย
1.การตลาดสีเขียว
2.เกณฑ์ข้อกำหนดฉลาก ECO PLUS
3.กระบวนการสมัครขอพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลาก ECO PLUS
4.กรณีศึกษาการสมัครขอพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลาก ECO PLUS
5.โอกาสทางธุรกิจ กับ สินเชื่อ SME D Bank

📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://url.fti.or.th/l/0s2cpVJD6

 

 

Leave a comment