การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Industrial Town)