Water and Environmental Management

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และการตรวจติดตามประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการกำหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงบางขนาด และชนิดต้องมีการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ( ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงานกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545) โดย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้โรงงานดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานมากกว่า 1,300 โรงงาน (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) และมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานปฏิบัติงานในโรงงานดังกล่าวมากกว่า 2,000 ราย (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548)

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2545 จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดมลพิษและการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงาน
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อประเมินผลการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่มีต่อการแก้ไขปัญหามลพิษของโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2545

ผลการดำเนินงาน

– การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในด้านการป้องกันและควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้จัดการฝึกอบรมทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,237 คน

– การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าสำรวจที่โรงงานจำนวนทั้งสิ้น 103โรงงานครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา ผลการประเมินพบว่าบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน มีการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวัดลักษณะของมลพิษ และการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร้อยละ 100 และพบว่าประสิทธิภาพในด้านการจัดการมลพิษของโรงงานที่มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 85.33 ซึ่งส่งผลให้โรงงานดังกล่าวมีการระบายมลพิษได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 100 และมีจำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ไม่น้อยกว่า 1,200 คน
  • แผนประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานไม่น้อยกว่า 100 โรงงาน
  • ผลการขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่มีต่อการแก้ไขปัญหามลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
  • ฐานข้อมูลโรงงานที่ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดำเนินการโครงการ

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ/งบประมาณ

สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

อัลบั้มภาพ