ฉลากสิ่งแวดล้อม ECO PLUS เป็นฉลาก “ประเภทรับรองตนเอง” เพื่อผลักดันผู้ผลิตสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอย่างยั่งยืน ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนฉลาก Eco Plus อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims
 • ฉลาก Eco Plus ให้การขึ้นทะเบียนกับ  “ผลิตภัณฑ์” เท่านั้น ไม่ใช่โรงงาน หรือ กระบวนการผลิต
 • ผลิตภัณฑ์ 1 ประเภท สามารถขอขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 ประเด็น

คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อม Eco Plus

 1. คุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั่วไป (ข้อกำหนดทั่วไปข้อที่ 1-4)
 2. ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามข้อกำหนด 14 ประเด็น อย่างน้อย 1 ประเด็น โดยอ้างอิงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ จาก ISO 14021

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผลิตในประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน พิจารณาทั้งผลิตภัณฑ์ชนิด B2B และ B2C
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของมอก. หรือขึ้นอยู่กับความเห็นชอบจากหน่วยขึ้นทะเบียน
 4. ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนต้องมีบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย 1 คนผ่านการรับการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดฉลาก Eco Plus ตามที่จัดขึ้นโดยหน่วยขึ้นทะเบียน

ข้อกำหนดเฉพาะ

 1. สามารถย่อยสลายได้ (Compostable)
 2. การออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน​ (Designed for disassembly)
 3. การมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (Extended life product)
 4. พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recovered energy)
 5. สามารถรีไซเคิลได้ (Recyclable)
 6. มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled content)
 7. การลดการใช้พลังงานในช่วงการใช้งาน (Reduced energy consumption)
 8. การลดการใช้ทรัพยากร (Reduced resource use)
 9. การลดการใช้น้ำในช่วงการใช้งาน (Reduced water consumption)
 10. สามารถใช้ซ้ำและเติมใหม่ได้ (Reusable and refillable)
 11. การลดของเสีย (Waste reduction)
 12. วัสดุหมุนเวียน (renewable material)
 13. การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
 14. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)

เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนฉลากสิ่งแวดล้อม Eco Plus 

 1. ใบสมัครขึ้นทะเบียนติดฉลากฉลากสิ่งแวดล้อม Eco plus
 2. รายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 3. แบบฟอร์มการแสดงหลักฐานสอดคล้อง
 4. หนังสือรับรองบุคลากรผ่านอบรมตามหลักสูตรข้อกำหนดฉลาก Eco Plus

คู่มือการขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 “ECO PLUS”

หลักสูตรการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดฉลาก Eco Plus